Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

.

.

.

De 16% kwestie

Bij kinderen met spellingproblemen moet er, om in aanmerking te kunnen komen voor vergoede hulp, ook sprake zijn van leesproblemen. De kinderen met spellingproblemen moeten horen tot de 16% zwakste lezers. Die 16% hanteert men bij het voorportaal niet. Dat betekent dat er te veel kinderen gediagnosticeerd worden. Dat is een van de redenen dat er te veel geld van de gemeenten gevraagd wordt voor de dyslexievergoeding.

In een speciale brochure laten we zien hoe we bij het voor portaal iedereen weer op die 16% kunnen krijgen. 

Klik op deze [link] 

Verantwoorde begeleiding (wetenschappelijke verantwoording)


Zie voor een kort overzicht van de wetenschappelijke verantwoording m.b.t. de lees/spellingbegeleiding [deze link]

Hoe moet het verder met het begrijpend lezen?

In april 2018 meldde de inspectie dat de prestaties op het gebied van het begrijpend lezen achteruit gaan. Naar aanleiding daarvan ben ik een discussie begonnen op LinkedIn en op basis van die discussie is er nu een stuk met daarin:

-wat is er nu echt aan de hand met begrijpend lezen?

-wat moet je met de methode?

-wat kunnen we doen om het begrijpend lezen te verbeteren.

Klik op [deze link] voor het artikel: 

Begrijpend lezen; inspectie, methode en aanpak

(Wel of geen paniek?)

Luc Koning Pravoo

 

Hoe klinkt het redzaamheidslezen? (ivm de DMT)

Klik op de onderstaande link. Dan hoort u het leestempo van het redzaamheidslezen. Dat is het lezen dat wij als doel stellen voor eind groep 7.

De normentabellen en grafiek staan in de brochure: Alles wat u moet weten om verantwoord met nieuwe DMT- en AVI-toets te kunnen werken.

Klik hierop om te horen hoe het klinkt: [deze link].

Redzaamheidsnormen bij de DMT: informatie

Klik op deze [link] met informatie over de redzaamheidsnormen bij de DMT.


Haken en ogen m.b.t. de nieuwe DMT; hernieuwde informatie en een concreet voorstel m.b.t. de invoering van de DMT/AVI

Klik op deze [link] met de volledige onderbouwing.


Dyslexieprotocol of 22 standards

Eind oktober en begin november hebben we voor het Surinaamse ministerie van onderwijs (de 3D-commissie) train-de-trainer-activiteiten verzorgd m.b.t. lezen, leesproblemen en dyslexie. Daarbij is er niet voor gekozen om het dyslexieprotocol als uitgangspunt te nemen, maar 22 standards. Zie voor die standards deze link: [link naar de 22 standards]

De nieuwe DMT-map van 2018

In januari verschijnen bij het CITO de nieuwe DMT- en AVI-toetsen. Dat betekent dat er ook een nieuwe DMT-oefenmap verschijnt. Klik op deze link met informatie over deze nieuwe map: [link]


De DMT-map alleen nog in pdf-versie

In 2014, na 5 papieren drukken van de DMT-oefenmap, kregen we van veel gebruikers de vraag waarom er geen digitale versie was. Wij gingen er vanuit dat men het prettig vond een papieren versie te hebben, maar er bleek er een grote behoefte voor een pdf-versie. Wij zijn na de 5e druk in papier daarmee gestopt en hebben de map in pfd-versie uitgegeven. De redenen om dat te doen kwamen van de gebruikers van de papieren versie zelf, namelijk:

1. Je kunt nu op het scherm de leespagina vergroten en dat vinden veel kinderen met leesproblemen heel erg prettig.

2. Iedere leerkracht, in elke groep, kan nu makkelijk bij de map en deze overal inzetten. Bij een fysieke map is er meer onderling overleg over het gebruik noodzakelijk. De map staat nu op centrale server.

3. Men raakt nu op school geen pagina's meer kwijt. In het verleden raakten er tijdens het kopiëren pagina's kwijt.

4. Je kunt, als je het wilt, nog steeds pagina's printen.

5. De papieren map kostte bijna Euro 200 en de pfd-verse kost Euro 145,- Dat is aanzienlijk goedkoper.

We hebben 47 gebruikers na een jaar gebeld en gevraagd hoe de pdf-versie beviel en zij waren unaniem tevreden over deze uitgavevorm. Dat zijn 27 gebruikers geweest die eerst een papieren versie hadden en 20 gebruikers die direct met de pdf-versie begonnen zijn.

Dat laatste heeft betekend dat we met de papieren uitgave gestopt zijn.

Bestel de pdf-versie in de webwinkel op www.pravoo.com en dan de afdeling: Aanvankelijk lezen of: Voortgezet lezen.

Als deze map u goed bevalt, is het aan te bevelen ook met Voorspel te werken. Dat is eenzelfde soort uitgave voor spelling.

Downloads in verband met de studiedag op 6 maart 2019 in Gijzegem (Be)

Op 6 maart 2019 is er door Luc Koning voor SIG een studiedag voor logopedisten verzorgd over het verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie. Centraal stond de verantwoorde begeleidingssessie. Op die dag werden diverse hulpmiddelen uitgereikt en onderstaande zijn de links aanwezig naar hulpmiddelen die men kan downloaden. Vanuit de aanwezigen is verzocht om bij leesontwikkeling niet de Vlaamse opbouw te volgen (1e leerjr M1/E1, 2e leerjr. etc.), maar gewoon de Nederlandse indeling (M3, E3, M4, etc.) omdat men dat gewend is.

Tussen haakjes staan de links waarop u kunt klikken om het bestand binnen te halen.

 • 1. Het algemeen diagnose- en handelingsplanblad in WORD [link]
 • 2. Het GLOOT-antwoordenformulier in WORD. U hebt op de studiedag de vragenlijst ontvangen en nu bieden we in Word een blad waarin u de antwoorden kunt typen en rechts kunt u omcirkelen welke vragen van toepassing zijn of met welke vragen u in de begeleiding wat gaat doen. [link]
 • 3. De DMT-grafiek in WORD met de M4-M8-groepsaanduiding [link]
 • 4. De tabel met DMT-scores met bijbehorende M3-M8 niveaus [link]
 • 5. Een artikel over de zin van het oefenen van losse woorden [link]
 • 6. Voorbeelden van de DMT-oefenmap [link]
 • 7. Achtergronden over de DMT-oefenmap [link]
 • 7. Informatie over de opleiding: Haal alles uit de DMT-oefenmap [link]
 • 9. Informatie over Voorspel, het nieuwe spellingprogramma van Pravoo [link]
 • 10 Nieuw diagnose-handelingsplanblad 2018-R-map [link]

Wilt u even doorgeven als er problemen zijn met het downloaden. Mail naar: info@pravoo.nl

Pravoo en dyslexie

Drie handige bestanden:

Een voorlichtingsbrief voor ouders over de vraag vanaf wanneer je kunt bepalen of een kind dyslexie heeft. klik op deze link

Een artikel over de zin en onzin van het oefenen van losse woorden. klik op deze link

Informatie over de achtergronden en opzet van de DMT-oefenmap. klik op deze link

Pravoo verzorgt ook een digitale opleiding met als titel: Haal alles uit de DMT-oefenmap. klik op deze link

Definitie

Dyslexie is een subgroepbepaalde, blijvend ernstige, neurologisch gefundeerde stoornis die zich manifesteert in problemen bij het lezen t.a.v. het technisch lezen en/of het leesbegrip, waarbij er geen sprake is van enigerlei verwaarlozing.

De centrale kernwoorden in deze definitie zijn:

subgroepbepaalde

Subgroepbepaald wil zeggen dat het label dyslexie gehanteerd moet worden gerelateerd aan bepaalde subgroepen. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat er bij de moeilijk lerende kinderen kinderen ook dyslexie voor kan komen. Binnen die populatie zijn er ook kinderen die relatief aanzienlijk slechter lezen en het basiscurriculum niet kunnen volgen. Ook in de categorie spraakgebrekkigen zijn er kinderen die relatief slechter lezen, dan men van die kinderen verwacht. Leesproblemen of -vertragingen kunnen niet altijd verklaard worden vanuit zwakbegaafdheid of spraakproblemen. Het bovenstaande betekent dat we ons uitspreken voor een relatieve definiëring.

blijvend ernstig

Er is pas sprake van dyslexie als het gaat om blijvend ernstige leesproblemen. Dat betekent dat duidelijk moet zijn wat men onder ernstig verstaat. Tegenwoordig gaat het dan om kinderen die op de DMT-minimaal 3 maal een D scoorden. De D-score geeft de ernst aan en driemaal een D, betekent dat het kind al anderhalf jaar zwak scoort.

neurologisch gefundeerd

Neurologisch gefundeerd betekent dat het om een problemen gaat t.a.v. het functioneren van de hersenen.

dyslexie en dysorthografie

Bij Pravoo worden ernstige leesproblemen dyslexie genoemd en ernstige spellingproblemen dysorthografie.

Pravoo en dyslexie

Pravoo houdt zich op allerlei manieren bezig met leesproblemen en dyslexie in de vorm van:

 • het onderzoeken van kinderen met leesproblemen of dyslexie. Dat onderzoek voeren we uit op de school van het kind.
 • het verzorgen van nascholing en kwaliteitsimpulsen m.bt. leesonderwijs en leesproblemen
 • het uitgeven van allerlei materialen en pakketten voor aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen.

Nieuws over de uitgaven:

Begrijpend lezen 'speciaal'(nieuw) In 2013 is verschenen bij Pravoo het pakket Begrijpend lezen 'speciaal'. Dat pakket is bedoeld voor kinderen met problemen op het gebied van het begrijpend lezen. In dat pakket maken we gebruik van de teksten uit de DMT-oefenmap. Op die manier kunt u met deze map ook werken aan het verbeteren van het leesbegrip. De map bevat:

 • A. De leesbegripstoetsen bij de nieuwe AVI-kaarten. Na het afnemen van de AVI-kaarten kunt u vragen stellen over de inhoud en zo bepalen of het kind de teksten ook begrijpt. Die leesbegripsvragen bevatten nu ook verwijzingen naar lessen uit de nieuwe Begrijpend lezen 'speciaal'
 • B. 133 leesbegripslessen. Voor M3 t/m M4 gaat het om lessen die het kind met de leerkracht uitvoert en vanaf E4 zijn het per niveau steeds 7 instructielessen en 7 lessen die het kind zelfstandig uit moet voeren. De basis van het leesbegrip wordt geoefend zoals: het woordbegrip, zinsbegrip, tekstbegrip (o.a. verwijswoorden), het visueel voorstellen van wat je gelezen hebt, navertellen, indelen in: inleiding-kern-slot, aangeven van de hoofdgedachte/hoofdpersoon en weetvragen beantwoorden. (€ 125,- ex. BTW, incl. verzendkosten )

Speciale digitale pakketten U kunt bij Pravoo nu ook de digitale woordpakketten bij de DMT-oefenmap bestellen. Het gaat daarbij om een pakket met 100 woordpakketten in de vorm van 100 Wordbestanden die u op kunt nemen in computer/flitsprogramma's. Het gaat om de herhalingsbladen uit de DMT-oefenmap aangevuld met extra oefenbladen en andere bladen zodat er een representatieve weergave is van de oefenstof. Per pakket is aangegeven bij welk leesblad het Wordpakket hoort. ( € 50,- (ex. BTW, incl. verzendkosten. Er zijn nu ook ZINspakketten en TEKSTpakketten.

De nieuwe leesmap van Pravoo bij de nieuwe AVI-niveaus: de DMT-oefenmap M3 naar M8 Deze map (410 blz.) is de vervanger van de mappen Speciale leesbegeleiding; voortgezet lezen en Zinsgericht lezen. Er zijn ook onderdelen uit de map Speciale leesbegeleiding; aanvankelijk lezen opgenomen. Op diverse plaatsen zijn de teksten, zinnen en woordrijen aangepast aan de kenmerken van nieuwe AVI-fasen. Diverse bestaande bladen zijn niet opgenomen en er zijn nieuwe leesbladen bijgekomen. Er is dus sprake van een algehele herziening.

Uniek

 • Kinderen oefenen nu niet alleen maar op woord- en tekstniveau, maar het zinsniveau is extra toegevoegd.
 • Geen zoekwerk meer omdat de map de nieuwe AVI-DMT-indeling volgt.
 • Alles voor M3 t/m M8 handig in één map.
 • Handige overzichten, tabellen en werkvormen.
 • De basismap voor kinderen met leesproblemen of dyslexie.
 • aantrekkelijk geprijsd.

Handige omzettingstabellen Handige omzettingstabellen bij de nieuwe AVI-niveaus. Veel oefenpakketten en tabellen sluiten niet aan bij de nieuwe AVI-indeling (M3-M8). Pravoo stelt een pakketje met handige en nieuwe omzettingstabellen en overzichten beschikbaar, aansluitend bij de nieuwe AVI-indeling. Ga naar de webwinkel, klik op de afdeling: Aanvankelijk lezen.

Pravoo bij u op school over AVI Pravoo verzorgt een studiedagdeel bij u op school over de nieuwe DMT en de nieuwe AVI-kaarten

Met als inhoud:

 • Korte inleiding t.a.v. de nieuwe opzet
 • De DMT; zelf oefenen
 • De DMT; enkele haken en ogen
 • De nieuwe AVI-kaarten; zelf oefenen
 • De nieuwe AVI-kaarten; enkele haken en ogen
 • AVI & begrijpend lezen
 • Op weg naar een protocol voor de eigen school

De kosten voor dit dagdeel bedragen € 390,- plus reiskosten (€ 0,55 p/km) Per deelnemer is er een werkkatern nodig. Kosten € 5,- per leerkracht.

Nieuwe AVI-toetsen en de DMT; wat is er mis mee. In januari 2009 zijn bij het Cito de nieuwe AVI-kaarten en de nieuwe DMT verschenen. In die beide toetsen zitten ruim 30 problemen waar u tegenaan zult lopen bij het werken met deze toetsen. Pravoo heeft die problemen opgespoord, uiteengezet en aangegeven hoe u daar mee om kunt gaan. De brochure Nieuwe AVI-toetsen en de DMT; wat is er mis mee? is dus een must voor iedereen die met deze toetsen gaat werken. In de brochure bespreken we alle 30 problemen en geven we veel aanvullende hulpmiddelen. De inhoud is gebaseerd op de afname van 250 AVI-kaarten.

Hoe bestellen? Ga naar de webwinkel en dan naar de afdeling: Heel handige hulpmiddelen en bestel deze twee brochures.