Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

.

.

.

.

Informatie over het kindvolgsysteem

Klik op [deze link] met korte informatie over het kindvolgsysteem.Pravoo verzorgt inscholing en nascholing voor de werkers in dagverblijven en op peuterspeelzalen.

Scholing werken met kinderen van 0-4 jaar:

Pravoo verzorgt inscholing en nascholing voor de werkers in dagverblijven en op peuterspeelzalen.

Enkele onderwerpen:

1. Leren werken met het kindvolgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar

2. Leren werken met het kindvolgsysteem en aansluitend stimuleren van de ontwikkeling in het kader van de wet IKK.

3. Alternatief voor de VVE-benadering

4. Stimuleren van de taalontwikkeling volgens de natuurlijke methode

5. Het leeftijdsadequaat werken met kinderen van 0-4 jaar.

6. De overdracht naar de basisschool

De inhoud en omvang stellen we vast in overleg met de instelling. Per dagdeel zijn de kosten Euro 350,- plus reiskosten voor maximaal 30 deelnemers.

De activiteiten worden verzorgd door drs. Luc Koning, orthopedagoog bij Pravoo. 

Geef u op via: info@pravoo.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Een bewerktekst voor een kindvolg- en stimuleringsplan

Vanaf 2018 dient u bij de inspectie een kindvolg- en stimuleringsplan in te dienen. In de onderstaande link geven we een voorbeeld voor zo'n plan, waarmee u uw eigen plan samen kunt stellen. Gebruikers van het Pravoo kindvolg- en hulpsysteem hebben dit plan ook in WORD zodat ze het makkelijk aan kunnen passen. Klik hierop: kindvolg en stimuleringsplan.pdf

Dit is wat men van u vraagt:

Maatregel: Structureel volgen ontwikkeling Vindplaats: AMvB (Ontwerp besluit)

Inhoud: Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind 'in beeld' en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten. Een kindvolgsysteem is niet verplicht, wel een planmatig volgen en registreren. Vanuit de dagopvang is de overdacht naar basisonderwijs en BSO als maatregel opgenomen. In de dagopvang wordt aan ouders periodiek een gesprek over de ontwikkeling van hun kind aangeboden. De ouder is niet verplicht op dit aanbod in te gaan. In de BSO is een periodiek gesprek met de ouders geen verplichting, maar vinden gesprekken plaats als dat nodig of gewenst is. Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd en er wordt actie op ondernomen. In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen hoe dit wordt georganiseerd.

Actie: Vastleggen in pedagogisch beleid hoe de ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en geregistreerd, hoe hierover met ouders wordt gecommuniceerd. Vastleggen hoe om wordt gegaan met signalen en hoe, indien nodig, externe expertise wordt betrokken.

Dagopvang: vastleggen hoe de overdracht naar basisschool en BSO is geregeld. Adviesaanvraag oudercommissie gewijzigd pedagogisch beleid. Implementatie structureel volgen ontwikkeling kinderen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe leeftijdsadequaat werkt u?

Bij het uitvoeren van activiteiten met verf, papier, etc. is het de vraag of die wel bij de leeftijd van de kinderen passen. Ieder dagverblijf/peuterspeelzaal stelt immers uit te gaan van het kind. Praat daar eens met elkaar over aan de hand van dit artikel: [link naar het artikel]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een alternatief voor de programma-aanpak van de VVE

Op 17 mei 2017 hield ik een inleiding voor medewerkers van dagverblijven, peuterspeelzalen en de onderbouw van de basisscholen in Poortugaal. De invalshoek, was de taalontwikkeling van de kinderen. Die taalontwikkeling is echter ook overal wel na te lezen en dat betekent dat ik die taalontwikkeling benaderd heb tegen de achtergrond van de huidige visie op de VVE. Ik heb in die inleiding een alternatief geboden voor de gangbare VVE-pakkettenaanpak. Klik op de link dan kunt u het artikel over die inleiding downloaden: VVE.pdf

------------------------------------------------------------

Kinderen 0-4 jaar

NIEUWS over: het nieuwe digitale volgsysteem voor kinderen van 0-4 jaar.

Pravoo geeft sinds 2015 een nieuw kindvolgsysteem uit voor kinderen in dagverblijven en peuterspeelzalen. Dat systeem is gebaseerd op 15 kwaliteitscriteria voor kindvolgsystemen. Zie voor die kwaliteitscriteria deze Link

Andere handige links zijn:

Link 1. Klik op deze link voor de nieuwsbrief bij het kindvolgsysteem voor 0-4-jarigen.

Link 2. Klik op deze link voor drie voorbeelden van scoreformulieren.

Link 3. Klik op deze link voor de laatste folder met informatie over het systeem

Link 4. Klik op deze link voor een hulptekst als u het werken met het kindvolgsysteem in uw pedagogisch begeleidingsplan op wilt nemen.

———————————————————————————————–

Het nieuwe Kindvolgsysteem voor 0-4 jarigen

Pravoo gaf in het verleden twee systemen uit voor de leeftijd van 0-4 jaar, namelijk:

-het papieren systeem voor peuters

-het papieren systeem voor dagverblijven

Op 1 januari 2016 stoppen we met het aanmaken van onderdelen van die beide systemen.

Vanaf april 2015 is er een nieuw digitaal systeem dat de beide systemen vervangt, namelijk het kindvolgsysteem voor 0-4 jarigen. Zie voor informatie deze link

U kunt nu een licentie bestellen in de webwinkel, afdeling Dagverblijf-volg-en hulpsysteem of bij de afdeling: Peuterproject. Ga naar de webwinkel en klik op [deze link].