Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Pravoo

Pravoo is in 1990 opgericht door Luc Koning. Hij werkte toen nog bij de schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland en Rijnstreek.

Binnen Pravoo konden ontwikkelingen opgezet worden, die binnen een reguliere SBD niet mogelijk waren.Vanuit Pravoo worden de volgende activiteiten ontplooid:

 • Schoolbegeleiding: lang(er)durende begeleiding van schoolontwikkelingsonderwerpen. Meestal was de invalshoek de speciale leerlingbegeleiding, maar er zijn ook ontwikkelingen geweest op het gebied van differentiatie, zelfstandig spelen en werken, leerlijnen, echt kleuteronderwijs, passend onderwijs, etc.
 • Luc Koning was coördinator van de werkgroep die de eerste versie van de leesmethode de Leessleutel heeft ontwikkeld voor Malmberg.
 • Voorlichting over Cito-toetsen, pakketten als Onderbouwd en DORR en diverse Pravoo-pakketten
 • .Ouderavonden over opvoeden, normen en waarden, spelen, etc.
 • Kindonderzoek van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen en kinderen waarbij het de vraag is of ze naar groep 3 kunnen.
 • Opleidingen zijn er verzorgd in Nederland, België en de Antillen over dyslexie, gedragsproblemen, spellingproblemen, leerlingvolgsystemen
 • .Leerkrachtcoaching van nieuwe leerkrachten of leerkrachten met problemen.
 • Uitgave van meer dan 100 boeken, pakketten en brochures
 • Het schrijven van meer dan 500 artikelen over aspecten van het onderwijs.
 • Het samen met Unilogic ontwikkeling van software i.v.m. leerlingvolgsystemen.
 • Het voeren van actie tegen o.a. de Tempotoets lezen van het Cito en de kleutertoetsen.

Gegevens:

Pravoo

Broekweg 19

7688RJ Daarle

T: 0546-698100

M: info@pravoo.com

W: www.pravoo.com

Het Glootmodel en de Schijf van 7

We ontvangen regelmatig mailtjes met verzoeken om informatie over het GLOOT-model en de Schijf van 7. Dat zijn verklaringsmodellen voor leer- en gedragsproblemen. Het zijn ook modellen om te voorkomen dat het kind alleen bekeken wordt t.a.v. zijn probleem en dus ook de context van het kind wordt meegenomen in de diagnose en de begeleiding.

Het GLOOT-model

Voor leerproblemen is het GLOOT-model ontwikkeld. Bij dit model wordt er vanuit gegaan dat het gedrag (of het functioneren of de prestaties) van het kind het resultaat zijn van een interacties tussen de volgend kenmerken:

 • L= leerlingkenmerken, aangeboren leermogelijkheden, karakterkenmerken, thuiskenmerken, etc.
 • O= sociale of materiële omgeving van het kind
 • O= kenmerken van de onderwijsgevende
 • T= de kenmerken van de taak.

Leerlingkenmerken

Bij de leerlingkenmerken gaat het erom dat leerproblemen aangeboren problemen kunnen zijn. Dyslexie is over het algemeen een voorbeeld van een leerstoornis waarmee je geboren wordt. Ook karakterkenmerken kunnen een verklaring zijn voor de problemen van kinderen. Sommige kinderen zijn impulsief of gauw afgeleid. Ook de thuissituiatie kan een bijdrage leveren aan de verklaring voor de problemen die een kind heeft.

Sociale en materiële omgeving

Kinderen functioneren tussen andere kinderen en die kunnen ook van invloed zijn op de problemen die kinderen hebben. Sommige kinderen voelen zich niet prettig omdat ze niet geaccepteerd zijn in de groep. De inrichting van het lokaal, de plaats van het kind in het lokaal en de materialen die het kind moet gerbuiken kunnen ook een bijdrage leveren aan de problemen van het kind.

De kenmerken van de onderwijsgevende

Hierbij gaat het om het vakvrouwschape en het vakmanschap van de leerkrachten en de relatie die het kind met de leerkracht heeft.

De taakkenmerken

Tenslotte spelen de kenmerken van de taak (inhoud, soort taak, omvang) ook ene rol bij het ontstaan van leerproblemen.

De GLOOT-kenmerken spelen een rol bij de diagnose van leerproblemen en ook bij het ontwikkelen van een handelingsplan dat rekening houdt met het kind achter het probleem. Pravoo heeft voor lezen spelling GLOOT-vragenlijsten ontwikkeld en GLOOT-antwoorden.


De Schijf van 7

Bij de schijf van zeven gaat het om de volgende bepalende factoren die gedragsproblemen kunnen verklaren:

 • de ik-kenmerken; ik-trek (aangeboren gedragskenmerken), de ik-verbaliteit (de taalvaardigheid van het kind), ik-zelfbeeld, ik-socialiteit (de sociale vaardigheden), ik-emoties (de emotionele gesteldheid)
 • de thuiskenmerken
 • de schoolkenmerken

Bij de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen is het aan te bevelen te overdenken welke kenmerken speciale begeleidingsaandacht nodig hebben.

Binnen de Pravoo-gedragsorthotheek staat dit model centraal.

De ik-kenmerken

De vragen die u zich bij de begeleiding dient te stellen zijn:

-zijn er ik-trek-kenmerken die als een belemmerende factor geaccepteerd moeten worden

-moet er vanwege de ik-verbaliteit taalbegeleiding geboden worden m.b.v. speciale woordenlijsten

-moet er vanwege het ik-zelfbeeld speciale begeleiding uitgevoerd worden i.v.m. een inadequaat zelfbeeld;

-moeten er vanwege de ik-socialiteit sociale vaardigheden geoefend worden;

-moet de emotionaliteit speciaal begeleid worden;Soms hebben kinderen met agressiegedrag een taalontwikkelingsachterstand. In dat geval zal het kind tevens geleerd moeten worden d.m.v. taal greep op een situatie te krijgen.

Soms is het nodig het anderstalige kind, dat thuis met bepaalde gezagsrelaties opgroeit, duidelijk te maken dat die gezagsrelaties op school anders liggen. Het kan nodig zijn het 'van nature' drukke kind extra voor te bereiden op bepaalde gebeurtenissen en het kind rustig toe te spreken. Soms kan het nodig zijn, voor een kind met beperkte begripsvermogens, de sociale situaties extra uit te leggen en extra te oefenen. Kortom, bij het kiezen van orthopedagogische begeleidingsalternatieven dient u rekening te houden met de kenmerken van het kind en zijn omgeving.

De thuiskenmerken

Hier gaat het om de volgende vragen:-in hoeverre zijn de zeven kenmerken vervuld van optimaal functionerende gezinnen-welke oudervoorlichting/advisering/tips dienen er gegeven te wordenVoor deze beide vragen kunt u terecht in de map Tips voor thuis.

De schoolkenmerken

-heeft de school een leergang op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling

-heeft de school afspraken gemaakt over het reageren op spontane sociaal-emotionele situaties-moet er wat veranderd worden aan het pedagogisch klimaat.

Het kan nodig zijn dat u wat aan uw benadering verandert. Enkele voorbeelden zijn:

-U probeert uw relatie met het kind te verbeteren;

-U probeert u minder aan het kind te ergeren en het meer te accepteren;

-U gaat meer ordening en structuur in het dagelijkse onderwijs inbouwen;

-U zorgt dat er dagelijks een moment is om over de sfeer in de groep te spreken;

-U plant meer activiteiten t.b.v. alle kinderen in het kader van de begeleiding van de sociale ontwikkeling.

-Het kan ook nodig zijn het sociale imago van het kind te verbeteren. Het kind weet bijvoorbeeld dat het niet erg geliefd is en probeert op allerlei wijzen aandacht te trekken. Het kan ook gaan om kinderen die zelf niet beseffen waarom ze niet geliefd zijn in de groep;

-Het kan nodig zijn apart met de groepsgenoten te spreken om hen meer begrip te laten krijgen voor het kind;

-Soms is het nodig de materiële omgeving aan te passen in de vorm van het veranderen van de inrichting van het lokaal of het veranderen van leermiddelen.

-Soms is het nodig activiteiten of taken te veranderen of aan het kind aan te passen. Als het kind veel problemen vertoont tijdens de gymnastiekles dan is het aan te bevelen te bekijken of de opzet van zo'n les te veranderen is of dat u het kind dan vooral in de gaten houdt en begeleidt.