Laden...

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

PravooBroekweg 197688 RJ Daarle

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

.

.

.

Een elfdelige artikelenserie

Op LinkedIn verschijnt steeds op maandagen een van de elf artikelen uit eenelfdelig artikelenserie over echt kleuteronderwijs.

De artikelen, voor zover gepubliceerd, komen ook steeds op deze website.

[Link naar 11 artikelen.pdf] 11 artikelen.pdf

Materialen voor de gebruikers van het nieuwe kindvolgsysteem van Pravoo

In de diagnose-afdeling van de orthotheek zijn drie links aanwezig naar de volgende materialen:

[Link naar de handleiding van het groep-3-rijpheidsprotocol] 

[Link naar de digitale versie van het scoringsformulier voor de groep-3-rijpheid]

[Link naar het beoordelingsblad voor de kindertekeningen

-

-

Discussie over lezen en auditieve vaardigheden in groep 2.

Naar aanleiding van een discussie op linkedIn hierbij mijn mening over het uitvoeren van lees/auditieve activiteiten in groep 2.

Klik op deze [link] 

Discussie over het protocol Preventie van leesproblemen, groep 1 en 2

In 2017 verscheen de nieuwe versie van het Protocol Preventie van Leesproblemen. Het is een veel gebruikt boekje en er werd veel kritiekloos  (Je moet kleuters 15 letters aanleren) uit overgenomen. In dit artikel [klik op deze link] wordt getoond dat er ook wel veel kritiek op mogelijk is.

Klik ook eens op deze link met een aansluitend visie op onze kritiek op het Protocol Preventie leesproblemen groep 1 en 2. 

De SLO-tussendoelen hoeven niet!

In oktober (2017) hebben we ons verbaasd over de grote hoeveelheid doelen in de SLO-uitgave met de tussendoelen voor het rekenen in groep 2 en het protocol preventie leesproblemen groep 1 en 2. We zijn daarover een discussie begonnen  op Linkedin en hebben de hoofdinspectie daarover vragen gesteld. Daarop hebben we een antwoord gehad en we hebben een alternatief ontwikkeld in de vorm van een eerste concept van: EKO-basis.

Hieronder de links met informatie:

1. Brief van Pravoo aan de inspectie. Klik op [deze link] 

2. Antwoord van de inspectie. Klik op [deze link] 

3. Alternatief van Pravoo met EKO-basis klik op[deze link] 

Directe instructie kan dat wel bij kleuters?

Met een aantal scholen hebben we bekeken of directe instructie wel iets is voor het onderwijs in groep 1 en 2. In de onderstaande link is de conclusie weergegeven. [link directie instructie] 


100 doelen is genoeg

Klik op[deze link] om het hele stukje te lezen over de grote hoeveelheid doelen in groep 1 en 2. 

 

Een brief aan de hoofdinspectie en het SLO

Eind september zijn we op Linkedin een discussie begonnen over de nieuwe SLO-doelen voor rekenen voor groep 1 en 2. Op basis van de reacties hebben we op 2 oktober de hoofdinspectie primair onderwijs (en het SLO) een brief gestuurd met 8 vragen. Klik op de link voor de volledige brief  [link]   Zo gauw er een antwoord is, melden we dat.

Groep 1 en 2

Een handige verwijzing


Lees ook de informatie op de afdeling PRAVOOLEERLINGVOLGSYSTEEM met veel gratis downloads. [Klik op deze link]Hier staan ook diverse links die breed bruikbaar zijn.

Drie actuele bestanden

klik hier voor een folder over de nascholing van pravoo m.b.t. groep 1 en 2.

klik hier voor informatie over het kleutervriendelijk werken met groepsplannen.

klik hier voor een antwoord op de vraag of de benadering van de directe instructie welgeschikt is voor kleuters.

Wat is echt kleuteronderwijs?

Het afglijdproces

De laatste jaren is het kleuteronderwijs op veel scholen afgegleden naar een vorm van reken/taalonderwijs voor jonge kinderen. Het echte kleuteronderwijs is tussen de vingers van de leerkrachten van groep 1 en 2 weggeglipt. Veel scholen werken programmatisch en overal zie je bijna Kleuterplein en Schatkist als methode. Veel scholen menen bijvoorbeeld dat het verplicht is om alle kleuters 15 letters aan te leren. Uit onderzoek is gebleken dat al die progammagerichte activiteiten nauwelijks effect hebben op de kinderen. Al die kinderen die die 15 letters aanleren zijn aan het eind van groep 3 even ver dan de kinderen die dat niet leerden. Bovendien denken velen dat aanbieden van Engels bij kleuters zinvol is en ook daar is niets van gebleken. Kinderen oefenen auditieve synthese en mogen dat in groep 3 ook weer doen, maar dan met de ondersteuning van de letters. Sedert enkele jaren zijn daar de tussendoelen bijgekomen met vooral voor rekenen onbegrijpelijke eisen.

Wie zijn de schuldigen?

De leerkrachten zijn zelf een beetje schuldig omdat ze dit allemaal hebben laten gebeuren, maar de hoofdschuldigen zijn de bureaudeskundigen van SLO, inspectie en de overheden. Ook het bevoegd gezag van de scholen kan men hierop aanspreken omdat zij bang zijn voor ongunstige inspectie-beoordelingen. Een slecht teken is tegenwoordig dat je nauwelijks in de schoolplannen en op de websites van de scholen een visie tegenkomt m.b.t. het kleuteronderwijs. Bij Pravoo zijn we noodgedwongen een eind meegegaan. We hebben echter brochures gepubliceerd met daarin een uitleg over wat er mis is met de toetsen Cito-taal en Cito-rekenen voor kleuters, maar we hebben wel de tussendoelen opgenomen in ons leerlingvolgsysteem voor kleuters omdat we dat moesten van de inspectie.

Een beetje hoop

Er is in elk geval een beetje hoop, nu de verplichting kleutertoetsen af te nemen, is vervallen. De Tweede Kamer heeft immers het afnemen van de kleutertoetsen afgeschaft. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen zoals het EKO-project van Pravoo. In dat project proberen te voldoen aan de inspectie-eis om de tussendoelen aan te bieden, maar proberen we op andere momenten het kind het kleuteronderwijs terug te geven.

Terug naar af

We willen alle school adviseren om te beginnen met het vastleggen van een visie op wie de kleuter is, hoe de kleuter zich ontwikkelt en om welk onderwijs de kleuter vraagt. In de Pravoo-EKO-brochure wordt daarmee begonnen. Leg maar weer uit dat de kleuter anders leert dan een groep-3-kind. Leg ook maar eens uit waarom het spelen de basis van de ontwikkeling is en waarom spelen en werken naar keuze essentieel zijn.

In deze afdeling van de website………

In deze afdeling van de website willen we algemene tips opnemen m.b.t. het onderwijs in groep 1 en 2

Tip 1 De interpretatie van de rekendoelen

Vooral de tussendoelen voor rekenen hebben veel leerkachten aan het schrikken gebracht. Het rekenen gaat nu tot 20 en er zijn veel nieuwe doelen bijgekomen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het om kleuterbeheersingen gaat. Laten we een voorbeeld nemen. Het kind moet weten wat het vorige en volgende getal is. Bijvoorbeeld bij 16 moet het kind weten wat ervoor en erna komt. Een kind in groep 3 moet dat in de tweede helft van groep 3 uit zijn hoofd weten, maar een kind in groep 2 mag dat gewoon op de getallenlijn opzoeken. Een kind in groep 3 moet 8 uit het hoofd kunnen splitsen in: 4/4, 3/5, 5/3, 6/2, 2/6, etc. Een kind in groep 2 mag bedenken op welke manieren het 8 blokjes over twee poppetjes kan verdelen. Denk eraan de tussendoelen in te vullen voor kleuterbeheersingen en voorkom dat u de groep-3-beheersingseisen stelt.

Tip 2 De getallenlijn tot 20

De beheersing van de getallenlijn van 0-20 lijkt een ernstige verzwaring van het onderwijsaanbod. In de praktijk valt dat mee als u een lijn neemt en daar het symbool 1 aan hangt. U voert allerlei activiteiten uit met 1. Dan hangt u de 2 ernaast en voort u activiteiten uit met de hoeveelheid 2. Daarna laat u het kind activiteiten met de 1 en 2 uitvoeren. Vervolgens 3 en dan 1, 2 en 3 door elkaar. Als u de lijn zo geleidelijk opbouwt en iedere dag even een kleine activiteit met de lijn doet (tellen, kaartjes weg halen, ect.) dan zult u merken dat de meeste kinderen dat wel leren.

Tip 3 Groep 1/2 en passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 mogen alle ouders hun kind aanmelden bij uw school. Pravoo heeft die aanmeldingsprocedure in detail voor u uitgewerkt in Werkboek 1 voor passend onderwijs over de grenzen en mogelijkheden. Zie deze link.

Tip 4 Engels in groep 1 en 2

Op 10 janauri 2014 vertoonde RTV- Oost een programma waarin het Engels in de basisschool aan de orde kwam i.v.m. met de 12 scholen die het aanbod Engels gaan intensiveren.Tijdens die uitzending bleek maar eens weer hoe het woord 'speels' misbruikt kan worden. Er werd een filmpje getoond van hoe dat aanbod in het Engels er aan toe gaat. Je ziet een leerkracht aan tafel met daarop dieren. De leerkracht pakt een dier en vraagt naar het Engelse woord. Zo worden de dieren behandeld. "Wij geven geen lesjes", zei de aanwezige directeur, maar doen het speels. Dat is onjuist. Dit is gewoon een lesje met speelgoed, maar de aanpak is niet speels. Speels zou zijn dat de leerkracht speelt met kinderen en tijdens het spelen functioneel de Engelse woorden gebruikt. Het oppakken van dieren en vragen naar het Engelse woord is niet speels, maar is gewoon een lesje.

Nog afgezien van de onjuiste benaming op het eigen handelen, speelt het volgende:-Men stelde dat wetenschappelijk is aangetoond dat je het beste bij kleuters kunt beginnen. Dat onderzoek heb ik nog niet gelezen. Volgens Prof de Graaff bereik je met meer Engels in de bovenbouw net zo veel effect als met het vroeg beginnen. Dus het 'beste' is in elk geval niet juist.

-In de RTV-Oost-uitzending werd gesteld dat men in groep 3 even wat minder aan het Engels besteedt i.v.m. met het leren lezen. Er is een kans dat dan veel woordenschatkennis wegzakt. Je moet met een vreemde taal immers door blijven gaan.

-Volgens de SLO-tule-doelen is het niet de bedoeling in groep 1 en 2 lessen Engels te geven, maar activiteiten in het Engels. Dat is dus wat anders dan Engelse dierennamen inprenten.-Men zegt steeds dat de kinderen het zo leuk vinden.

-'Leuk' is geen uitgangspunt voor de keuze voor de onderwijsinhouden. Functionaliteit van leerinhouden is het doel. Dat moeten we leuk maken, maar leuk op zich zelf is niets.

-Onze visie is dat we onderschrijven dat Nederland een deel van de wereld is en dat het handig is dat je je mondiaal moet kunnen redden. Frusterend is daarbij dat we in een Italiaanse VVV niemand troffen die redelijk Engels sprak. Ook is het frusterend dat men in het voortgezet onderwijs gewoon met les 1 begint.

-Hoe groot is het percentage mensen dat in hun beroep dagelijks vlot Engels moet kunnen praten. Dat zal toch niet meer dan 25% procent zijn. Nederland heeft heel veel contact met Duitsland. Duits is niet populair onder de jongeren en daarom durft men het niet aan daar meer aandacht aan te besteden.-

Onze visie is: besteed meer tijd aan Engels vanaf groep 5 en laat de kinderen daarvoor kennis maken met het Engels in de vorm van Engelse woorden die het Nederlands voorkomen (leenwoorden) Engelse prentenboeken en liedjes. Beginnende geletterdheid m.b.t. het Engels en haal die hype-achtige aandacht bij de kleuters weg.

Kinderen in groep 1 en 2 spelen slechter dan vroeger en bewegen slechter dan vroeger. Meer aandacht daarvoor lijkt me wel van meer belang dan de verhoogde aandacht voor het Engels. Daar kunnen we nog wel bij aanvullen extra aandacht voor het verwerven van de juiste sociale vaardigheden.


Werkbladen nieuwe kindvolgsysteem

[link naar lijnen maken]  [link naar nazegwoorden]  [gedragshandelingsplan] [leergang gedrag] [evenveel 2]

[knipvaardigheid] [dagritmekaartjes]  [regelgedrag] [dit kan ik al boekje] [vormenseries]  [evenveel 3]

[vormen tekenen] [bovenaanzicht 1] [bovenaanzicht 2] [werkblad vormen] [letterkennis 1]  [Volg en leeg 1] [Vol en leeg 2] 

[Kleine voorwerpen plaatsen] [letterkennis 2]  [kleurenkaart] [visuele synthese]   [gisteren]  [jaargetijden]

[Lichaamsplanplan] [visuele discr 2]  [visuele discriminatie 1] [de 5 fasen observatie]  [gewicht] 

[handelinpslanblad spelen] [articulatie] [geletterdheid] [positiebegrippen]  [tellen 1]  [opp 1]  [opp 2]   [opp 3] 

[Lichaamsidee] [terugtellen] [werkblad tellen 2] [cijfersymbolen] [rangtelwoorden]  [materialenhandelingsplan]

[rangtelwoorden][analysevakken]  [groot en klein]  [even groot en klein] [evenveel etc.]

[synthesevakken] [zwaar licht 0]   [zwaar licht 1]   [zwaar licht 2] [even 1]  [even 2] [executieve functies]